Share

Ayvalık Rölöve

Ayvalık Rölöve

Ayvalık Rölöve Hizmetleri

 

    Kentin tarihi dokusu ya da kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kalıntıların yakinen incelenmesi, inceleme sonucunda belgelenmesi ve bu durumun mimari açıdan değerlendirilerek, restore çalışmasına uygun hale getirebilmesi için yapının iç, dış mimarisine ve özgün dekorasyon ve taşıyıcı sistemle yapımda kullanılacak malzemelerin kullanımına dikkat edilerek mevcut durumun analiz edilerek, ölçekli çizimle anlatılması işlemine rövöle denir.

 

    Mimari bir tanım olarak bir yapının tüm boyutlarının çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülmesi ile plan ve kesitlerini yeniden belgelenmesi işlemine rölöve adı verilir. Genel bir tanım olarak bir yapının, proje esnasındaki mevcut durumunu gösteren mimari projelere ise rölöve proje denir.

 

    Rölöve projesi hazırlanırken yapının mevcut durumunun incelenmesi, ölçekli çizimlerle modellenmesi, fotoğraflanması, çeşitli çizimler ve planlar oluşturulması gibi çeşitli yöntemler bir arada kullanılabilir.

 

    Teknik bir işlem olarak rölöve projesi bir binanın ya da tarihi öneme sahip bir kalıntının detaylı olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi gibi çeşitli aşamalardan meydana gelir. Rölöve projeleri hazırlanırken yapının iç ve dış mimari özelliklerine, dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemin elemanlarına dair hali hazırdaki durumu belirli bir ölçek dahilinde çizimlerle anlatılır.

 

    Rövöle çalışması, teknik olarak mimari bir işlemdir. Rövöle teknik anlamda, teknik anlamda restorasyon çalışmasına öncülük ekmektedir.

 

    Rövele işlemi; basit, tespit ve esas olmak üzere üçe ayrılır:

 

  • Basit Rövöle: Projenin tasarlanması aşamasında ölçülerin karış, kulaç ve adım kullanarak alınması ve araştırmanın taslağının çıkartılması olarak adlandırılır.

  • Tespit Rövöle: Kültürel yapı ve tabiat varlığının korunması kanuna uygun olarak taşınmaz tescil başvurularında kullanılmak üzere alınan ölçümlerin teknoloji kullanarak yapıldığı ve fotoğraflarla desteklendiği aşamaya tespit aşaması denilmektedir.

 

  • Esas Rövöle: Resititüsyon ve restore çalışmaları proje aşamasına gelindiğinde altlık teşkil etmesi ya da yıkılacak yapının taşınmaz durumu hakkında arşiv oluşturması için yapılan ayrıntılı çalışmaya esas rövöle denir.

 

    Kısaca özetlemek gerekirse rövöle; var olan bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden yaratma işidir.

 

         DGC Mimarlık, rövöle hizmetleri ile eski yapıların sanatsal restorasyon çalışmalarını da bölgede öncülük etmekte ve önemli başarılara imza atmaktadır. Yapının doğallığını ve estetik yapısını bozmadan en uygun ve kaliteli malzemeler ile rövöle çalışmaları üzerinde önemli planlamalar yaptıktan sonra en uygun ve en sanatsal , estetik , göz kamaştıran yapıları yenileyerek göz önünde tutmayı amaçlamış ve Ayvalık, Cunda civarında önemli başarılara ulaşmıştır. Bu alanda da çok değerli hizmetlerine her gün yeni birisini ilave ederek devam etmektedir.